Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BROODJE DUNNER

 1. Op de bestellingen (de ‘Bestellingen’) via de webshop (de ‘Webshop’) van Broodje Dunner (de ‘Verkoper’) zijn de onderstaande algemene voorwaarden van toepassing;
 2. Deze algemene voorwaarden gelden voor zowel particuliere als zakelijke klanten (handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf);
 3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de koper wordt uitdrukkelijk afgewezen; en
 4. Door een bestelling te plaatsen worden deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk aanvaard.

 

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. ‘Aanvullende overeenkomst’: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de Verkoper worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de Verkoper;
 2. ‘Bedenktijd’: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van het herroepingsrecht;
 3. ‘Consument’: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. ‘Dag’: kalenderdag;
 5. ‘Digitale inhoud’: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. ‘Duurovereenkomst’: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. ‘Duurzame gegevensdrager’: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de Consument of Verkoper in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. ‘Herroepingsrecht’: de mogelijkheid van de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. ‘Ondernemer’: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. ‘Overeenkomst op afstand’: een overeenkomst die tussen de Verkoper en de Consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; en
 11. ‘Techniek voor communicatie op afstand’: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en de Verkoper gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

Artikel 2: Identiteit van de Verkoper

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

De Verkoper: Broodje Dunner

Vestigingsadres: Laan 1940 - 1945 64, 3841JD, te Harderwijk

Vestigingsnummer: 000048337870
Email: bo@broodjedunner.nl
Bereikbaarheid klantenservice: maandag tot en met vrijdag
KvK-nummer: 82083088
Btw-identificatienummer: NL003638568B64

 

 

 

Artikel 3: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Verkoper en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen de Verkoper en de Consument;
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de Verkoper zijn in te zien en zullen zij op verzoek van de Consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden;
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan, in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij, op verzoek van de Consument, langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden;
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de Consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is; en
 5. Aan het stilzwijgend niet toepassen van deze algemene voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 4: Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld;
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Als de Verkoper gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Verkoper niet; en
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5: De overeenkomst (op afstand)

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden;
 2. Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Verkoper onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Verkoper is bevestigd, kan de Consument de overeenkomst ontbinden;
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Verkoper passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web-omgeving. Indien de Consument elektronisch kan betalen, zal de Verkoper daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen;
 4. De Verkoper kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de Verkoper op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden; en
 5. De Verkoper zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de Consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  • Het bezoekadres van de vestiging van de Verkoper waar de Consument met klachten terecht kan;
  • De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  • De informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  • De prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  • De vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is; en
  • Indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

 

Artikel 6: Herroepingsrecht

 1. De Consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen, zonder opgave van redenen, ontbinden;
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de Consument, of een vooraf door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen; of
 3. Als de Consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De Verkoper mag, mits hij de Consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren:
  • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen; en
  • bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

 

Verlengde bedenktijd voor producten bij niet informeren over herroepingsrecht:

 1. Indien de Verkoper de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd; en
 2. Indien de Verkoper de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

 

Herroepingsrecht bij digitale producten

 1. Bij bestelling van de digitale producten geeft de Consument de Verkoper de uitdrukkelijke toestemming om het product te laten leveren voordat de wettelijke bedenktermijn, zoals opgenomen in lid 1, verstrijkt;
 2. De Consument verklaart door middel van het afronden van het bestelproces tevens afstand te doen van zijn of haar recht op herroeping en retournering; en
 3. Door de bestelling af te ronden vraagt de Consument direct toegang tot aankoop, met dien verstande dat de Consument geen afkoelperiode heeft waarin de aankoop kan worden geannuleerd.

 

 

 

Artikel 7: Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen;
 2. De Consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1; en
 3. De Consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de Verkoper hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

Artikel 8: Uitoefening van het herroepingsrecht door de Consument en kosten daarvan

 1. Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de Verkoper;
 2. Indien de consument binnen 14 werkdagen nadat de bestelling is bezorgd bepaalde producten bij nader inzien toch niet wil hebben, kan de Consument deze aan de Verkoper retourneren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking. Voor retourname kan de Consument contact opnemen met de Klantenservice die dan het retourproces en geldende voorwaarden nader zullen toelichten. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd indien de originele verpakking en inhoud inclusief het etiket van het product onbeschadigd is;
 3. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Consument;
 4. De Consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de Verkoper niet heeft gemeld dat de Consument deze kosten moet dragen of als de Verkoper aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de Consument de kosten voor terugzending niet te dragen; en
 5. Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 9: Verplichtingen van de Verkoper bij herroeping

 1. Als de Verkoper de melding van herroeping door de Consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging;
 2. De Verkoper vergoedt alle betalingen van de Consument, inclusief eventuele leveringskosten door de Verkoper die in rekening zijn gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Consument hem de herroeping meldt. Tenzij de Verkoper aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de Consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt;
 3. De Verkoper gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Consument heeft gebruikt, tenzij de Consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Consument; en
 4. Als de Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de Verkoper de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

 

 

 

Artikel 10: De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven;
 2. In afwijking van het vorige lid kan de Verkoper producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de Verkoper geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld;
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen;
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de Verkoper dit bedongen heeft en:
  • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  • de Consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

Artikel 11: Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. De Verkoper staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de Verkoper er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik;
 2. Een door de Verkoper, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de Consument op grond van de overeenkomst tegenover de Verkoper kan doen gelden indien de Verkoper is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst; en
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de Verkoper, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de Consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 

Artikel 12: Levering en uitvoering

 1. De Verkoper zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. Toch kan het (door omstandigheden) voorkomen dat de bestelling niet compleet kan worden geleverd. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de bestelling in delen of gedeeltelijk te leveren, bijvoorbeeld als een product niet voorradig is;
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de Verkoper kenbaar heeft gemaakt;
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de Verkoper geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding;
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de Verkoper het bedrag dat de Consument betaald heeft onverwijld terugbetalen; en
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de Verkoper tot het moment van bezorging aan de Consument of een vooraf aangewezen en aan de Verkoper bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

 

Artikel 13: Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de Consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen;
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de Consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de Consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden;
 3. De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Verkoper te melden;
 4. Indien de Consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de Verkoper is gewezen op de te late betaling en de Verkoper de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de Verkoper gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500; 10% over de daaropvolgende € 2.500 en 5% over de volgende € 5.000 met een minimum van € 40. De Verkoper kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages; en
 5. De Consument kan de online bestelling betalen via iDeal (direct betalen via internetbankieren) of Credit Card (Visa, Mastercard). De consument ontvangt de factuur van de bestelling via de email. Voor meer informatie over iDeal verwijzen we je graag door naar http://www.ideal.nl/consumenten/.

 

Artikel 14: Intellectueel eigendom en gebruikersrecht 

Het auteursrecht en eventuele andere intellectuele eigendomsrechten blijven berusten bij de Verkoper. Alle door de Verkoper geproduceerde stukken en/of verstrekte stukken zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door de Verkoper en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van de Verkoper worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of door anderen dan de Verkoper ten uitvoer worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen of tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. 

 

Artikel 15: Klachtenregeling

 1. De Verkoper beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure;
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Verkoper;
 3. Bij de Verkoper ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Verkoper binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten; en
 4. De Consument dient de Verkoper in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 16: Aansprakelijkheid en risico

 1. De Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de Verkoper ontstaan als gevolg van een aan Verkoper gerichte toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad; 
 2. Indien de Verkoper aansprakelijk is voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de totale vergoeding van een verstrekte opdracht;
 3. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de Verkoper of haar ondergeschikten; en
 4. Indien door of in verband met het verrichten van Diensten door de Verkoper of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor de Verkoper aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door de Verkoper afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, met inbegrip van het eigen risico dat de Verkoper in verband met die verzekering draagt; en
 5. Verkoper is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade.

 

Artikel 17: Geschillen en forumkeuze

Op de Overeenkomst die ten grondslag ligt aan de dienstverlening, inclusief de daaronder hangende algemene voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen kunnen enkel worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde Nederlandse rechter.

 

Artikel 18: Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Artikel 19: Slotbepaling 

 1. Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig is of mocht worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand. Enkel de nietige c.q. vernietigde bepaling wordt buiten toepassing verklaard. Ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling, zullen de Verkoper en de Consument in overleg treden om een nieuwe afspraak overeen te komen. Hierbij zal zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen; en
 2. Deze voorwaarden blijven van kracht indien de Verkoper van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert. Wijzigingen binnen de bedrijfsstructuur hebben geen invloed op bestaande overeenkomsten.